Th?ng tin quan tr?ng
Back to Top

Lên ti?ng

Standard Chartered Bank (g?i t?t là "Ngan hàng") cam k?t duy trì m?t n?n v?n hóa ??o ??c cao nh?t và toàn v?n, và phù h?p v?i t?t c? các lu?t, quy ??nh và chính sách n?i b? hi?n hành. Là m?t ph?n c?a cam k?t này, Ngan hàng có m?t ch??ng trình “Lên ti?ng” mà qua ?ó có th? nêu ra các m?i quan ng?i ?ích th?c v? v?n ?? này. Các thành viên c?a c?ng chúng có th? nêu ra m?t cách an toàn các m?i quan ng?i Lên ti?ng th?ng qua siêu liên k?t này, và ???c bên th? ba là 'InTouch l?u tr? trên danh ngh?a c?a Ngan hàng. Ví d? v? các m?i quan ng?i có th? ???c nêu ra th?ng qua website này là m?i quan ng?i liên quan ??n k? toán, ki?m soát k? toán n?i b? ho?c các v?n ?? ki?m toán và m?i quan ng?i liên quan ??n h?i l? ho?c t?i ph?m ngan hàng và tài chính. M?i quan ng?i nh?n ???c s? ???c chuy?n ti?p ??n ??i ?i?u tra c?a Ngan hàng ?? xem xét. ??u tiên kh?ng nên ??a ra các khi?u n?i liên quan ??n các d?ch v? ngan hàng SCB qua website này, mà th?ng qua m?ng l??i chi nhánh SCB, các trung tam liên l?c, B? ph?n Qu?n ly Quan h? ho?c trang web “Liên l?c”.

Mi?n trách

Xin l?u y r?ng liên k?t này s? ??a b?n ??n m?t website khác trên Internet, ???c v?n hành b?i InTouch, m?t c?ng ty ??c l?p do Ngan hàng ch? ??nh ?? h? tr? ch??ng trình Lên ti?ng c?a mình. Xin l?u y r?ng khi b?n nh?p vào liên k?t và m? m?t c?a s? m?i trong trình duy?t c?a b?n, b?n s? ph?i ch?u các ?i?u kho?n b? sung s? d?ng c?a các trang web mà b?n s? ??n th?m.

Proceed